Απόλυση εργαζομένου για λόγους αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Σύμφωνα με την πρόσφατη υπΆ αριθ. 31/2013 απόφαση του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι: «....επί απολύσεων που οφείλονται σε οικονομικοτεχνικούς λόγους, όπως, μεταξύ άλλων, είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ή τμημάτων της επιχείρησης και η μείωση του προσωπικού για λόγους οικονομιών που επιβάλλονται από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζει η επιχείρηση ελέγχεται αφενός ο αιτιώδης σύνδεσμος της επιλογής αυτής και της καταγγελίας συγκεκριμένου εργαζόμενου, και αφετέρου ο τρόπος επιλογής του εν λόγω εργαζόμενου ως απολυτέου, η οποία (επιλογή) πρέπει να πραγματοποιείται με αντικειμενικά κριτήρια, όπως δηλ. επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Ο εργοδότης οφείλει κατά την επιλογή του απολυτέου μεταξύ των εργαζομένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και ειδικότητα και είναι του ίδιου επιπέδου από άποψη ικανότητας, προσόντων και υπηρεσιακής απόδοσης να λάβει υπόψη του και να συνεκτιμήσει τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια της αρχαιότητας, η οποία εκτιμάται υπό την έννοια της διάρκειας απασχόλησης του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση, της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, της αποδοτικότητας και της δυνατότητας εξεύρεσης μιας άλλης εργασίας, ή έστω να προτείνει στο μισθωτό που πρόκειται να απολυθεί την απασχόλησή του σε άλλη θέση, έστω και κατώτερη εφόσον υπάρχει τέτοια κενή θέση και ο μισθωτός αυτός είναι ικανός γιΆ αυτήν. Με βάση τα παραπάνω η καταγγελία της σύμβασης εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους είναι καταχρηστική όταν ο εργοδότης προκειμένου να επιλέξει τους μισθωτούς που θα απολυθούν παραλείπει να λάβει υπόψη και να συνεκτιμήσει τα ως άνω κριτήρια όπως επιβάλλει το καθήκον πρόνοιας που τον βαρύνει και επιτάσσει την απόλυση εκείνων για τους οποίους το μέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές....»