ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΕ ΚΑΙ ΙΚΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4155/2013, το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ) καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Επιπλέον σύμφωνα με το νόμο  4156/2013 το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) καθορίζεται από τους εταίρους πλέον χωρίς περιορισμό.  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το νόμο 4156/2013 ορίζεται ότι για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του  νομικού προσώπου, το όνομά του και η περιγραφή της ιδιότητάς του και ότι καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική χρήση εταιρικής σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή/και διαχείρισης των νομικών προσώπων αυτών.