ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ (Ν. 4242/2014)

Σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές μισθώσεις επέφερε ο προσφάτως ψηφισθείς Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α’ 28.02.2014),  όπως αυτός τροποποίησε το ΠΔ 34/1995.


Συγκεκριμένα, μεταξύ των τροποποιήσεων, καταργείται η δωδεκαετία ως ελάχιστη διάρκεια της εμπορικής μισθώσεως καθοριζομένης αυτής πλέον στο ελάχιστο χρονικό διάστημα των τριών ετών,  πέραν του οποίου η εξακολούθηση της μισθώσεως υπόκειται στην ελεύθερη συμφωνία και διαπραγμάτευση των μερών.


Επιπροσθέτως, καταργείται η καταβαλλόμενη από τον εκμισθωτή στον απερχόμενο μισθωτή αποζημίωση «άυλης εμπορικής αξίας», ήτοι της αυξανόμενης αξίας που έχει αποκομίσει το μίσθιο ως επιχείρηση με βάση την πελατεία και τη φήμη του,  η οποία σε περίπτωση 12ετούς μισθώσεως ισοδυναμούσε με 24 μηνιαία μισθώματα. Επιπροσθέτως, καταργείται η δυνατότητα  αυτόματης παράτασης της μισθώσεως, μετά την λήξη της δωδεκαετίας,  για τέσσερα ακόμη έτη.


Να σημειωθεί ότι οι νέες τροποποιητικές διατάξεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ και αφορούν αποκλειστικά σε νέες εμπορικές μισθώσεις που θα συναφθούν σε ημερομηνία μεταγενέστερη της δημοσιεύσεως του νέου νόμου, επομένως οι προγενέστερες εμπορικές μισθώσεις εξακολουθούν να προστατεύονται για τη χρονική περίοδο των δώδεκα ετών.