Αναγκαστική Εκτέλεση σε μερίδια ΕΠΕ για απαίτηση διατροφής

Το νομικό περιοδικό, «Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας», σε σχετική του δημοσίευση, μνημονεύει την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για απαιτήσεις από διατροφή, σύμφωνα με  την οποία δικαιώθηκε πελάτης της  AP Legal που αξίωνε την καταβολή μηνιαίας διατροφής, από τον πρώην σύζυγο της, λόγω της λύσης του γάμου τους.


Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης αφορούσε στην ανυπαρξία οιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου στο όνομα του συζύγου πλην ποσοστού εταιρικών μεριδίων με αποτέλεσμα να καθίσταται  δύσκολη η οποιαδήποτε δικαστική επιδίωξη εις βάρος του. Επιλέχθηκε η νομική ενέργεια της κατάσχεσης των εταιρικών μεριδίων ως μοχλός πίεσης για την καταβολή της διατροφής.  Μέσω της κατάσχεσης των εταιρικών μεριδίων ο αντίδικος προχώρησε στην υπογραφή νέου ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης μηνιαίας διατροφής προς την τέως σύζυγό του και το ανήλικο τέκνο του. Σχετικός όρος προβλέπει, μάλιστα, ότι σε περίπτωση που δε φανεί συνεπής προς τις υποχρεώσεις του, ο πελάτης μας θα δικαιούται να συνεχίσει τις σχετικές διαδικασίες πλειστηριασμού των εταιρικών μεριδίων.


Η εν λόγω υπόθεση είναι σημαντική, από πλευράς δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς  επετεύχθη η έκδοση απόφασης που απορρίπτει την αίτηση ανακοπής για διόρθωση της περίληψης της έκθεσης περιγραφής και εκτίμησης εταιρικών μεριδίων από ΕΠΕ με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, στην οποία προέβη ο αντίδικος. Κατά το ορθόν, για την εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία (όπως προβλέπει επακριβώς το άρθρο 1022 του ΚΠολΔ). Ενδεχόμενη διόρθωση λαθών από τον διάδικο επιτυγχάνεται με την άσκηση έφεσης ή αναίρεσης.