Εφικτή η κατάσχεση των ταμειακών διαθεσίμων Δ.Ο.Υ, για ικανοποίηση απαίτησης ιδιώτη έναντι του Δημοσίου

Το ΣΤΕ , με την υπ.’ αρ. 819/2015 απόφαση του απέρριψε σχετική αίτηση του Δημοσίου, δικαιώνοντας έτσι ιδιώτη, ο οποίος αξίωνε αποζημίωση λόγω τραυματισμού  του από στρατιωτικό όχημα. Ο περί ου ο λόγος ιδιώτης, μάλιστα, είχε δικαιωθεί και στους δύο προηγούμενους βαθμούς δικαιοδοσίας. Κατά το σκεπτικό του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου έκαστος ιδιώτης διάδικος δύναται , για την ικανοποίηση απαίτησης του, να κατάσχει ταμειακά διαθέσιμα χρήματα που ανήκουν στο Δημόσιο, από την οικεία οικονομική υπηρεσία. Το γεγονός ότι τα χρήματα που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ προορίζονται για την κάλυψη οποιασδήποτε δημόσιας δαπάνης, αδιακρίτως, βάσει του κρατικού προϋπολογισμού, δεν αρκεί από μόνο του, για να καταστούν τα χρήματα αυτά ακατάσχετα, παρόλο τον αντίθετο ισχυρισμό του Δημοσίου. Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου, σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί άσκηση του κατοχυρωμένου δικαιώματος του ιδιώτη για δικαστική προστασία.