ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη του άρθρου 28 του ν. 4151/2013, το άρθρο 95 του ν. 2362/1995 ως προς τη διαδικασία κατασχέσεως χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, και συγκεκριμένα ως προς το ζήτημα των απαραίτητων κοινοποιήσεων προς το Δημόσιο,  αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Συγκεκριμένα, η κατάσχεση χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του Δημοσίου, ως τρίτου, γίνεται με κοινοποίηση του κατασχετηρίου σωρευτικώς, τόσο στην αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου υπηρεσία ή στην οικεία χρηματική διαχείριση, όσο και στις αρμόδιες εφορίες τόσο του καθ` ου η κατάσχεση, όσο και του κατασχόντος, χωρίς να απαιτείται πλέον πρόσθετη κοινοποίηση του κατασχετηρίου στον Υπουργό Οικονομικών.