Τηλεπικοινωνίες, Media & Υψηλή Τεχνολογία

Ο τομέας των Tηλεπικοινωνιών, της Yψηλής Tεχνολογίας και των Media (ΤΜΤ) αποτελεί την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης της Νέας Οικονομίας. Η ραγδαία εξέλιξη των συγκεκριμένων κλάδων την τελευταία δεκαετία,  η συνεχής ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων και ο έντονος ανταγωνισμός που δημιουργήθηκε απαιτούν πλήρη γνώση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου αλλά παράλληλα και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των συγκεκριμένων αγορών.Ο τομέας των "ΤΜΤ" αποτελεί έναν από τα κυριότερα αντικείμενα δραστηριότητας της ΑP Legal.
Οι συνεργάτες μας έχουν βαθιά γνώση της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς, από την έναρξη της απελευθέρωσής της μέχρι σήμερα, και ορισμένοι απΆ αυτούς έχουν διατελέσει εσωτερικοί νομικοί και ρυθμιστικοί σύμβουλοι επί σειρά ετών σε μεγάλες ιδιωτικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, έχοντας αποκτήσει κατΆ αυτόν τον τρόπο  μεγάλη πείρα στον τρόπο λειτουργίας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και του αντίστοιχου ρυθμιστικού περιβάλλοντος.
Έχουμε εκπροσωπήσει και εκπροσωπούμε πελάτες απ΄ όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, τόσο στη σταθερή τηλεφωνία  όσο και στην κινητή τηλεφωνία, σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου  και παρόχους δικτυακών υποδομών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας είναι συμβουλευτικές (νομικές και ρυθμιστικές) και δικαστηριακές.
Στον τομέα της Υψηλής Τεχνολογίας παρέχουμε νομική υποστήριξη σε εισηγμένες εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού  και σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας οι οποίες επιζητούν τη νομική υποστήριξη από συνεργάτες, όπως η ΑP Legal, που κατανοούν πλήρως το αντικείμενο της τεχνολογίας και, παράλληλα, είναι σε θέση ν΄ ανταποκρίνονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην κατάρτιση σύνθετων ελληνικών και διεθνών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εξοπλισμού.

Η αρμόδια ομάδα "TMT" της ΑP Legal:

  • Διαθέτει μακρόχρονη πείρα στην εκπροσώπηση πελατών στον τομέα "ΤΜΤ".
  • Οι συνεργάτες της έχουν διατελέσει εσωτερικοί και εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας.
  • Έχει βαθιά γνώση και αποδεδειγμένη  πείρα  στην κατάρτιση εξειδικευμένων συμβάσεων τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας.
  • Έχει εκπροσωπήσει πελάτες της ενώπιον των αρμόδιων ρυθμιστικών και ανεξάρτητων διοικητικών αρχών στην Ελλάδα.
  • Σε συνεργασία με τους τεχνικούς της συμβούλους, έχει συνδράμει εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την υπαγωγή τους σε καθεστώς επιδότησής τους από τον Αναπτυξιακό Νόμο, την Κοινωνία της Πληροφορίας και άλλες συναφείς δράσεις.

Η δέσμευσή μας: Η παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών, που παρακολουθούν στενά και ανταποκρίνονται απόλυτα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις του τομέα των Τηλεπικοινωνιών, της Υψηλής Τεχνολογίας και των Media.