Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η AP Legal διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υποστήριξη και εξασφάλιση πελατών της αναφορικά με την κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας και, περαιτέρω, την προστασία τους από κάθε απειλή αθέμιτου ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η AP Legal διεκπεραιώνει για λογαριασμό των πελατών της την κατοχύρωση σημάτων, ονοματοδοσίας χώρου (domain names), εταιρικών επωνυμιών, διακριτικών τίτλων, ευρεσιτεχνιών, όπως επίσης και τη χορήγηση δικαιωμάτων στα πλαίσια αδειών εκμετάλλευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.