Δικαστικές Διαφορές

Η AP Legal διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα για την παροχή πλήρους δικαστηριακής και εξωδικαστηριακής υποστήριξης στην επίλυση αστικών, εμπορικών και διοικητικών διαφορών για λογαριασμό πελατών της, φυσικών ή νομικών προσώπων.

Παρέχει επίσης υποστήριξη σε συγκεκριμένες ποινικές υποθέσεις (οικονομικά αδικήματα, παραβίαση κανονιστικών διατάξεων).


Η ΑP Legal παρέχει κάλυψη:

  • Στην είσπραξη απαιτήσεων
  • Σε διαφορές εμπορικού και ενοχικού δικαίου
  • Διοικητικές διαφορές
  • Διαδικασίες διαιτησίας/ εξωσυμβιβαστική επίλυση διαφορών
  • Διαφορές οικογενειακού δικαίου
  • Εργατικές διαφορές
  • Διαφορές εμπραγμάτου δικαίου