Εταιρικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις, Εξαγορές

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές και μετεξελίξεις, που οδηγούν την επιχειρηματικότητα σε αντίστοιχες προσαρμογές: ιδρύσεις νέων εταιρειών, συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναδιαρθρώσεις, εκκαθαρίσεις.

Συνεπώς, μια ευέλικτη δικηγορική εταιρεία, όπως η AP Legal, καλείται να προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες της υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου (end-to-end legal consulting) που αφορούν σε όλο τον κύκλο καθημερινής δραστηριότητας μιας σύγχρονης επιχείρησης, αλλά και να προασπίσει στο ακέραιο τα εταιρικά της συμφέροντα.

Στα πλαίσια της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, το εταιρικό τμήμα της AP Legal αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της να διεκπεραιώσει:

  • Τη σύνταξη και διαπραγμάτευση εμπορικών συμβάσεων – π.χ. δικαιόχρησης (franchising), αντιπροσωπείας, διανομής και λοιπών συμβάσεων σύγχρονων και σύνθετων εμπορικών συναλλαγών – καθώς και την παρακολούθηση αυτών σε όλα τα στάδια υλοποίησής τους, μέχρι την τελική υπογραφή τους.
  • Την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Διευθύνοντος Συμβούλου, Δ.Σ. και Διευθυντών 1ης Γραμμής (executive legal consulting).
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη σε διαδικαστικά και νομικά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Την προετοιμασία φακέλλων για τη συμμετοχή εταιρειών σε δημόσιους διαγωνισμούς.
  • Την τήρηση πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Επίσης, η AP Legal:

  • Αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της τη σύσταση εταιρειών όλων των νομικών μορφών, την κατάρτιση ιδρυτικών εγγράφων και συμφωνητικών μετόχων, καθώς και το μετασχηματισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα.
  • Παρέχει νομική υποστήριξη σε πελάτες της αναφορικά με το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση συγχωνεύσεων και εξαγορών, σε όλα τα στάδια ενεργειών.
  • Υλοποιεί τη διαπραγμάτευση και προετοιμασία συμβάσεων αγοράς μετοχών και την κατάρτιση συμφωνητικών μετόχων και λοιπών νομικών εγγράφων.
  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες επί χρηματιστηριακών και νομικών θεμάτων, που άπτονται των συγχωνεύσεων, εξαγορών, αποσχίσεων κλάδου, κλπ.
  • Οργανώνει και υλοποιεί νομικούς ελέγχους εταιρειών και συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις νομικής κατάστασης στα πλαίσια εξαγορών επιχειρήσεων ή εισαγωγής αυτών στο ΧΑΑ.