Τραπεζικό Δίκαιο

Στο σημερινό περιβάλλον στενότητας στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, καθίσταται επιβεβλημένη η μεθοδική και καλά προετοιμασμένη αναζήτηση πηγών άντλησης κεφαλαίων από τράπεζες, επενδυτικά σχήματα, χρηματιστήρια και άλλες μορφές κεφαλαιαγοράς, εγχώριες και διεθνείς. Η επιλογή του τρόπου άντλησης κεφαλαίων και οι νομικοί όροι που την διέπουν είναι καταλυτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση του επιχειρησιακού πλάνου.Η AP Legal:

  • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη και νομική παρακολούθηση υλοποίησης συμβάσεων σχετικών με την έκδοση ομολογιακών δανείων (project finance) και τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
  • Διαθέτει σημαντική πείρα στο σχεδιασμό και το χειρισμό συμβάσεων επιχειρηματικής χρηματοδότησης κάθε μορφής.
  • Γνωρίζοντας σε βάθος το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα που αφορούν στη συναλλακτική και επενδυτική δραστηριότητα εντός του ΧΑΑ.
  • Παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύνταξης και σύναψης σειράς συμβάσεων για την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας (στην Παράλληλη Αγορά στην ΕΝΑ).
  • Διαθέτει σημαντική πείρα και γνώση των συνθηκών της αγοράς και των συναλλακτικών ηθών στους περισσότερους τομείς των εγχώριων και διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Μπορεί και προτείνει στους πελάτες της απλές και συμφέρουσες λύσεις. Για να το επιτύχει αυτό, παρακαλουθεί συνεχώς τις εξελίξεις στις νέες μορφές συναλλαγών και συμβάσεων.

Η δέσμευσή μας: Η στοχευμένη νομική υποστήριξη και διασφάλιση των συμβατικών όρων που διέπουν την άντληση κεφαλαίων των πελατών μας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρησιακού τους πλάνου.